Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Bestser Oy (2686690-2)
Linnoitustie 4B, 02600 Espoo, Finland
support@whatmattersme.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Johanna Mätäsaho
Linnoitustie 4B, 02600 Espoo, Finland
support@whatmattersme.com

Rekisterin nimi

What matters to me -verkkopalvelu (Palvelu)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Palvelu on alusta, jonka avulla sen käyttäjä voi jakaa haluamiaan tietoja omista erilaisia palvelutilanteita ja -paikko koskevista erityistarpeistaan itse määrittelemilleen tahoille / henkilöille (kolmannet osapuolet).Palvelun avulla erilaisten palvelujen tarjoajat (kolmannet osapuolet) saavat tietoonsa asiakkaidensa tarpeita ja voivat mukauttaa palveluitaan paremmin kaikille sopiviksi ja käyttäjän mahdollisuudet saada paremmin itselleen sopivia palveluita paranevat.

Käyttäjä määrittää itse tiedot, jotka haluaa tallentaa Palveluun. Käyttäjän tallentamia tietoja ei automaattisesti / rekisterinpitäjän toimesta jaeta kolmansien osapuolien tietoon. Käyttäjä päättää itse tietojen jakamisesta kolmansille osapuolille.

Rekisterin tietosisältö

Käyttäjästä Palveluun tallennettavat tiedot:

  • sähköpostiosoite
  • (salasanaa ei tallenneta)
  • asuinmaa
  • käyttäjän itse valitsemat tarpeet ja niiden kuvailut palvelun tarjoamista vaihtoehdoista (tarvesivu)
  • käyttäjän itse halutessaan kirjoittamat tarpeita kuvailevat lisätiedot
  • linkki käyttäjän tarvesivun näyttämiseen (käyttäjä päättää kenelle/mihin linkin antaa)
  • käyttäjän itse halutessaan määrittämä avainkoodi tarvesivun sisällön näyttämiseksi
  • palvelun käyttöoikeusaika (käyttöoikeus laskutetaan käyttäjältä sähköpostiin lähetettävällä laskulla) Käyttäjä voi lisätä tarvesivulleen yhteystietoja henkilöstä, jotka voivat antaa palvelujen tarjoajille lisätietoja ja ohjeita erityistarpeita koskien. Käyttäjän tulee hankkia näiltä henkilöiltä suostumut yhteystietojen palveluun tallentamista ja kolmansille osapuolille näyttämistä koskien.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kertyy tietoa kahdella tavalla:

  1. Palvelun käyttäjien toimesta (käyttäjä hallinnoi omia tietojaan ja tekemiään tarvesivuja Palvelussa)
  2. Käyttöoikeusmaksun maksamisen jälkeen palvelun pääkäyttäjä päivittää käyttöoikesajan maksetun ajan mukaiseksi.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Käyttäjästä Palveluun tallennettuja tietoja ei rekisterinpitäjän toimesta luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen tallentamiseen käytettävät palvelimet ovat yhteensopivia EU:n tietosuoja-asetuksen kanssa. Tietoja ei rekisterinpitäjän toimesta siirretä tämän alueen ulkopuolelle. Käyttäjä voi antaa oman tarvesivun katselumahdollisuuden tämän alueen ulkopuolella sijaitsevalle kolmannelle osapuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä pitää erillistä lokitiedostoa Palvelun käyttäjistä ja pääkäyttäjien tekemistä käyttäjien tietojen muutoksista. Näitä muutoksia ovat; käyttöoikeusajan päivittäminen, käyttäjän tietojen poistaminen (käyttäjän pyynnöstä), käyttäjän tilin poistaminen palvelusta (käyttäjän pyynnöstä)

Palvelu näyttää kirjautuneelle käyttäjälle vain itseään koskevat tiedot. Käyttäjä päättää itse Palvelusta tekemiensä tarvesivujensa näyttämisestä kolmansille osapuolille. Palvelun pääkäyttäjillä on oikeus lukea kaikkien Palvelun käyttäjien tiedot. Tietojen lukemisia, lisäyksiä ja muutoksia kirjataan lokiin, josta käy selville kuka ja koska luki/muutti asiakkaan tietoja. Kaikki verkkoliikenne on salattua.

Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkistaa mitä tietoja hänestä on merkitty rekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkistuspyyntö on esitettävä kirjallisesti rekisteriä vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse.

Oikeus vaatia tiedot korjaamista

Käyttäjä hallinnoi itsenäisesti Palveluun itsestään tallentamia tietoja. Käyttäjä säätelee itse tallentamiensa tietojen näkyvyyttä kolmansille osapuolille.

Käyttöoikeusaikaa kosveva korjauspyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle (support@whatmattersme.com)

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterinpitäjä voi lähettää käyttäjälle sähköpostia Palveluun, sen ominaisuuksiin, käyttöehtoihin ja tähän tietosiuojaselosteeseen liittyen. Mikäli käyttäjä haluaa poistaa kaikki tietonsa Palvelusta tai siirtää tietonsa toiseen järjestelmään, niin käyttäjän tulee lähettää asiasta sähköpostia rekisterinpitäjälle asiakaspalveluun support@whatmattersme.com. Käyttäjän tietoja ei käytetä henkilömatrikkeleja tai sukututkimuksia varten.